หมวดสินค้า
     ทั้งหมด (47)
     Scada (0)
     Control Panel (0)
     Instrument (0)
     Inverter Drive (0)
     Touch Screen (0)
     Servo (3)
     Inverter (16)
     PLC (28)
     Valve (0)
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอ.เค.แมคคาทรอนิกส์ จำกัด มีวัตถุปะสงค์ เพื่อผลิตและจำหน่ายงานด้าน Automation , Power
Electronics และวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดถึงการผลิตชุดฝึกปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ให้กับสถาบันการศึกษา พร้อมจัดการฝึกอบรม เรามุ่งให้บริการสินค้า รวมทั้งความรู้ที่ถูกต้องในการนำไปใช้งาน แนะนำวิธีการใช้และฝึกอบรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในด้านเครื่องจักร ด้านการประหยัดพลังงาน และระบบควบคุมแบบต่างๆ

     เราเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าทางด้านไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ทุกชนิด ทั้งสินค้าหายาก และเลิกผลิตแล้วจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงจัดซ่อมบอร์ดอุตสาหกรรม อินเวอร์เตอร์ และงานซ่อมแซมเครื่องจักรอื่นๆ ทีมงาน เอ.เค.แมคคาทรอนิกส์ ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนอุตสาหกรรม และขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 
วิสัยทัศน์องค์กร (Vision Organization)
เราจะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนา งานด้าน Automation และ Power Electronicโดยยึดเอา คุณภาพงานที่อยู่บนบรรทัดฐาน คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม และการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคง
 
ภาระกิจองค์กร (Mission Organization)
ภาระกิจขององค์กร คือการนำเทคโลยีชั้นสูงมาผสมผสารเพื่อให้เกิดเป็น Product ใหม่ ที่จะนำไปเพิ่มประสิทธิภาพใน ภาคการผลิต โดยสามารถที่จะดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัว Product เองตลอดถึงที่จะเกิดขึ้นในขบวนการผลิต เรายึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งองค์กรพึงระลึกถึงอยู่เสมอว่าคุณธรรมและจริยธรรม คือความยั่งยืนอย่างแท้จริงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จึงต้องปฎิบัติภาระกิจดังนี้ให้มุ่งเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ที่มีต่อทีมงานบริการทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ หลังการให้บริการ